Aankoop tijd voor verandering VIP traject

6 maanden aan de slag met het opvoeden van je hoogsensitief kind!

“Lieve Mandy, ik wil je bedanken voor het in de wereld gooien van de training voor het hooggevoelig kind. Ik zit pas in de 5e module maar wat een rake vragen stel je. Ze zetten mij heel erg aan het denken en zonder dat ik het merk wordt ik geactiveerd dingen in de praktijk anders uit te voeren. Dit zien we nu ik een aantal weken bezig ben echt terug bij onze dochter. Ze heeft minder huilbuien, valt in slaap zonder dat wij bij haar moeten zitten en dat geeft mij van binnen zoveel rustig. Echt oprecht dankjewel!”

Factuurgegevens

Jouw bestelling

Product Subtotaal
tijd voor verandering vip traject opvoeden kind 3 termijnen  × 1 152,00
Subtotaal 152,00
Totaal 152,00
EENMALIGE AANBIEDING
Wist je dat je hoogsensitief kind jou aanvoelt en een spiegel voor je is? Ga niet alleen aan de slag met het opvoeden van je hoogsensitief kind maar pak ook je eigen hoogsensitief zijn aan met de training leer leven met hoogsensitief zijn op een manier die bij jou past. Inclusief 9 modules, werkboek en masterclasses. Je investering hierin is slechts €97,00 i.p.v. €147,00

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in ons privacybeleid.

~

Veilige betaling

Verbindingen zijn versleuteld met SSL

Niet goed geld terug

14 dagen niet goed geld terug garantie

Algemene voorwaarden Feelings Coaching 

1. Algemeen
Feelings Coaching is opgericht door Henriëtte de Vries gevestigd te Aldeboarn. Feelings Coaching richt zich voornamelijk op het begeleiden van kinderen en hun ouders.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Feelings Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op trajecten, workshops, trainingen en jaarprogramma’s.

3. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bent u verplicht de gereserveerde afspraak te betalen.
Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon (WhatsApp bericht volstaat ook).

4. Tarieven
Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Vraag hier naar bij Feelings Coaching.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

5. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De afnemer verplicht zich om binnen 7 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Feelings Coaching.
Feelings Coaching (postadres)
Noardkant 22
8495 HT ALDEBOARN

Rekeningnummer: NL88 RABO 0190043490 t.n.v. H.A. de Vries

Als er niet binnen het afgesproken termijn wordt betaald, sturen wij u een betalingsherinnering. Indien afnemer niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Feelings Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 15,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Feelings Coaching volgens de aangegeven datum, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de afnemer aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Feelings Coaching u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Feelings Coaching is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voort vloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Feelings Coaching tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Feelings Coaching.

7. Begeleiding
Feelings Coaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voorgeeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Feelings Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Vertrouwelijkheid
Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. De ouder/verzorger ondertekent (indien contact met derden nodig blijkt) hiervoor een apart document.

9. Regels rond een afspraak voor kinderen.
Als ouder bent u niet verplicht in het pand aanwezig te blijven. Er is een wachtruimte aanwezig waar u plaats kan nemen. De ouder/verzorger dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. De laatste 10 minuten van een coaching sessie mag de ouder/verzorger aanschuiven en is er ruimte voor evaluatie en toelichting.

11. Betaling
Na ontvangst van de betaling op IBAN-nummer NL88 RABO 0190043490 t.n.v. H.A. de Vries onder vermelding van het factuurnummer is de reservering pas definitief.

 

 

 

 

 

 

www.feelingscoaching.nl | henriettedevries16@gmail.com| 06-20752003

Privacybeleid:

Bekijk of download hier het privacybeleid: