fbpx

Algemene Voorwaarden Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching

1. Algemeen

Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching is opgericht door Mandy Frederiks – Groenen gevestigd te Druten/Altforst. Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching richt zich op het begeleiden van kinderen en ouders.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op workshops, trainingen en informatieavonden.

3a. Verhindering sessie

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bent u verplicht de gereserveerde afspraak te betalen.
Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon (WhatsApp bericht volstaat ook).

3b. Verhindering evenement

Annulering van het evenement is kosteloos mogelijk tot vier weken voor aanvang van het evenement. Bij annulering die gedaan worden in de derde of tweede week voor aanvang van het evenement ontvangt u 50% van het evenementgeld retour.

Bij annuleringen die gedaan worden in de week voor aanvang van het evenement wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Deelname kan niet (kosteloos) verplaatst worden naar een andere datum.
Iemand anders in uw plaats laten komen is natuurlijk wel altijd mogelijk.

4. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Vraag hier naar bij Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

5. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De afnemer verplicht zich om binnen 7 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching.

Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching (postadres)
Steenakker 9
6651 JA  DRUTEN

Rekeningnummer: NL60KNAB0259246360 t.n.v. Feelings Coaching

Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching (bezoekadres)
Kerkstraat 12
6628 AC Altforst

Als er niet binnen het afgesproken termijn wordt betaald, sturen wij u een betalingsherinnering. Indien afnemer niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 15,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching volgens de aangegeven datum, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de afnemer aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voort vloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching.

7. Begeleiding

Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voorgeeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Feelings praktijk voor kind- en oudercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Vertrouwelijkheid

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. De ouder/verzorger ondertekent (indien contact met derden nodig blijkt) hiervoor een apart document.

9. Regels rond een afspraak voor kinderen.

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk; dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. De laatste 10 minuten van een coaching sessie mag de ouder/verzorger aanschuiven en is er ruimte voor evaluatie en toelichting. Mocht u als ouder niet in de gelegenheid tussentijds de ruimte te verlaten dan kunt u op de gang plaats nemen.

11. Betaling evenement
Na ontvangst van de betaling op IBAN-nummer NL60KNAB0259246360 t.n.v. Feelings Coaching onder vermelding van het factuurnummer is de reservering pas definitief.

     info@feelingscoaching.nl     | 06-12072045